Jen pro odborníky!

Tato sekce je učena výhradně odborníkům. Pro laiky je určena poradna pro laiky.


Poradna

Máte v péči pacienta s nehojící se ránou a nevíte jak mu pomoci?

Pak neváhejte a kontaktujte naše specialisty

Osobní kozultace

V Praze a Ostravě nabízíme službu osobní kozultace.

Osobní konzultace

Edukační program pro pacienty s rizikem vzniku SDN

Edukace pacienta se SDN je součástí ošetřovatelského procesu a poskytuje:

 • komplexní přístup k řešení pacientova problému
 • individuální přístup k pacientovi v edukačním procesu
 • ovlivnění kognitivních, psychomotorických a afektivních zručností
 • samostatnost a odpovědnost v monitoraci onemocnění
 • minimalizaci rizika vzniku komplikací
 • adaptace na změněnou životní situaci
 • zlepšení kvality života pacienta
 • zpětnou vazbu pro zdravotnický tým
 • případnou reedukaci.

Cílem edukace je:

 • akceptace a dodržování efektivního terapeutického programu a realizace efektivního selfmonitoringu
 • zlepšení kvality života, zlepšení metabolické kompenzace s důsledkem snížení prevalence pozdních komplikací a zpomalení jejich progrese, snížení invalidity, snížení morbidity, snížení dnů hospitalizace.
 • zlepšení compliance pacientů, snížení incidence nežádoucích účinků léčby, pokles spotřeby medikamentů a jiných léčebných prostředků
 • zachování plné práceschopnosti

Indikací k plánování a realizaci ošetřovatelské intervence se zaměřením na edukaci pacienta se SDN jsou nejčastěji se vyskytující ošetřovatelské diagnózy, týkající se deficitu znalostí a dovedností:

Nedostatečné znalosti (00126)

Neefektivní péče o vlastní zdraví (00078)

Neefektivní plánování aktivit (00199)

Neefektivní zvládání zátěže (00069)

Dále pak ošetřovatelské diagnózy, týkající se mobility, aktivity a odpočinku, kardiopulmonální odezvy a rovnováhy energetických zdrojů člověka:

Neefektivní periferní tkáňová perfúze (00204)

Prodloužení pooperačního zotavení (00100)

Sedavý způsob života (00168)

Riziko nestabilní glykémie (00179)

Riziko neefektivní renální perfúze (00203)

Nejčastější diagnózou určenou pro pojmenování ošetřovatelských problémů v oblasti pohody a klidu je:

Zhoršený komfort (00214)

Stresové přetížení (00177)

Diagnózy na podporu zdraví:

Snaha zlepšit sebepéči (00182)

Snaha zlepšit zdatnost (00187)

Snaha zvýšit odolnost (00212)

Příklad edukačního programu u pacientů s vysokým rizikem vzniku SDN

Tento edukační program je vytvořen pro skupinu pacientů, kteří již absolvovali 1. fázi edukačního procesu posuzování a byla u nich diagnostikována jedna čí více z výše uvedených dysfunkcí (ošetřovatelských diagnóz) a kteří v této fázi vyjádřili touhu zlepšit svou sebepéči a nezávislost. Tato skupinová forma edukce doplňuje edukaci individuální, která akceptuje potřeby jednotlivých pacientů. V rámci každého edukačního programu je u každého pacienta zaveden individuální edukační záznam (formulář), kde jsou záznamy týkající se posuzování, vlastního plánu a vyhodnocení. V případě skupinových edukací je v k tomuto účelu zavedené složce založen formulář se základními údaji programu, jmény účastníků (pacientů či pečujících osob) s jejich podpisy. Vzhledem k zajištění alespoň částečné skupinové homogenity jsou pacienti selektováni do edukačních skupin ještě podle dalších kritérií.

Charakteristika skupiny:

1. věk 50 – 60let

2. DM na inzulínu

3. Vysoké riziko vzniku SDN

4. Pravidelně sledováni diabetologem

5. Akceptují dietní opatření, ale bez dalších preventivních intervencí

První setkání (1. edukační jednotka)

Téma: Diabetická noha – prevence, léčba a podpůrná terapie

Cíl: Pacienti dokáží objasnit příčiny vzniku komplikací diabetu a popsat faktory, které je zhoršují a které je naopak eliminují.

Výsledná kritéria:

  - pacienti dokáží vybrat vhodnou intervenci pro eliminaci rizika vzniku komplikací

  - pacienti dokáží vybrat a naplánovat konkrétní změny, kterými sníží riziko vzniku SDN.

Forma: skupinová

Čas: 1 hodina

Místo: edukační místnost podiatrického centra

Datum: 8.12.2010

Metoda: objasňování, využívání příkladů, řešení úloh, demonstrace

Pomůcky: TV, notebook, letáky, plastové modely

Druhé setkání (2. edukační jednotka)

Téma: Denní kontrola nohou a nehtů diabetiků

Cíl: Pacienti dokáží posoudit stav svých končetin, případná drobná zranění či jiné patologie konzultují s lékařem či podiatrickým specialistou.

Forma: skupinová

Čas: 1 hodina

Místo: edukační místnost podiatrického centra

Datum: 15.12.2010

Metoda: vysvětlování, využití příkladů,

Pomůcky: TV,notebooke, DVD,letáky,

Třetí setkání (3. edukační jednotka)

Téma: Hygiena nohou, mediciální pedikúra

Cíl: Pacienti volí vhodné způsoby hygienické péče. Péči o své nehty řeší formou mediciální pedikúry.

Forma:skupinová

Čas: 1 hodina

Místo: edukační místnost podiatrického centra

Datum: 22.12.2010

Metoda: objasňování, demonstrace,

Pomůcky: TV, notebook, DVD, přístroj pro mediciální pedikúru PODOLOG NOVA, letáky

Čtvrté setkání (4. edukační jednotka)

Téma: Diabetická obuv a její kategorizace

Cíl: Pacienti dokáží posoudit kvalitu obuvi, určí parametry, které musí splňovat správná diabetická bota

Forma:skupinová

Čas: 1 hodina

Místo: edukační místnost podiatrického centra

Datum: 29.12.2010

Metoda: objasňování, využití příkladů,

Pomůcky: TV,notebooke, DVD,letáky, vzorky jednotlivých typů obuvi,

Páté setkání (5. edukační jednotka)

Téma: pohybová aktivita diabetika

Cíl: Pacienti používají vhodný způsob pohybové aktivity a správně plánují a organizují jejich celodenní rozvrh. Dokáží svými slovy objasnit souvislost mezi hodnotou glykémie, potřebou Inzulínu a pohybovou aktivitou.

Forma:skupinová

Čas: 1 hodina

Místo: edukační místnost podiatrického centra(30min) rehabilitačníoddělení (30 min)

Datum: 5.1.2011

Metoda: vysvětlování, objasňování,demonstrace

Pomůcky: TV. notebook,DVD, letáky, pomůcky k RHB,

EDUKAČNÍ JEDNOTKA č. 1

Téma: Diabetická noha – prevence, léčba a podpůrná terapie

Datum, čas a trvání edukační jednotky: 8.12. 2010 ; 14,30 – 15,30h

Místo konání: edukační místnost podiatrického centra

Organizační forma: skupinová

Edukační metody: objasňování, využívání příkladů, řešení úloh, demonstrace

Pomůcky pro výuku: TV, notebook, plastové modely, letáky

Cílová skupina: pacienti (případně i rodinní příslušníci) splňující výše uvedená kritéria

Cíl: pacient (edukant) dokáže vlastními slovy objasnit příčiny vzniku komplikací diabetu –(neuropatie, angiopatie), a dokáže verbalizovat faktory, které dané komplikace zhoršují a které je naopak eliminují.

Cíl edukátora: poskytnout informace omožnostech prevence vzniku komplikací a jejich projevech, podporovat a zdůraznit význam dodržování preventivních opatření, doporučit pomůcky pro prevenci komplikací včetně podpůrné teraapie.

Výsledná kritéria:

Pacienti

 • souhlasí s účastí na edukacích, zaměřených na prevenci vzniku SDN.
 • aktivním způsobem projevují zájem při plánování edukačního procesu.
 • verbalizují přesvědčení o potřebě získání informací o etiologii v souvislosti
  a dodržováním léčebného režimu
 • dokážou zdůvodnit vznik svého problému, identifikovat příčiny, které vedly k progresi stavu
 • jmenují rizikové faktory vzniku SDN.
 • stejně, jako dokáží určit intervence, kterými mohou zlepšit svůj zdravotní stav
  a komfort.
 • prokazují zájem o získání nových informací, týkajících se vzniku, léčby a prevence SDN
 • uvádí zdroje informací o etiologii, léčbě a prevenci své choroby
 • uvádí konkrétní možnosti eliminace rizikových faktorů
 • vyjadřují pozitivní změnu v názorech na škodlivost kouření

Pečující osoby

 • vyjadřují snahu starat se o nemocného člena rodiny
 • hodnotí svou účast a pomoc nemocnému členu rodiny
 • popisují zásady a specifika péče o nemocného člena rodiny
 • vyjadřují ochotu podílet se na plnění léčebného plánu

Metodický postup:

Vstupní motivační rozhovor již jednotliví členové skupiny absolvovali, proto nyní v průběžné motivační fáze znovu zdůrazníme význam znalostí o onemocnění, léčebném režimu
a možnostech ovlivnění nemoci pacientem, případně za asistence pečující osoby.

V expoziční fázi vysvětlíme pacientům základní informace o onemocnění a jeho častých komplikacích, které jsou v souladu s kompetencemi sestry. Objasníme základní rozdíly
v přístupu a léčbě ischemické, neuroischemické a neuropatické nohy.

Ve fixační fázi uvedeme názorné příklady postižení, doplněné o vizuální nahrávky.

V diagnosticko-klasifikační fázi budeme uvádět příklady poškození nohou a zapojovat skupinu do návrhu řešení daných stavů. Touto zpětnou vazbou získáme přehled o tom, zda pacienti našemu výkladu porozuměli a zda dokáží získané informace správně interpretovat
a využít v praxi.

Vyhodnocení prvního edukačního setkání

Afektivní složka:pacienti vyjádřili zájem o získávání informací a zručností formou takto vedeného edukačního programu. Na konci sezení v diagnosticko-klasifikační fázi dokázala většina pacientů objasnit význam předání informací pacientům o jejich chorobě a vyjádřili svůj pozitivní vztah k získaným informacím.

Kognitivní složka: pacienti v závěru prokázali dostatek vědomostí o možnosti selfmonitoringu při SDN.

Behaviorální složka: Většin pacientů se aktivně zapojila do edukačního programu. Všichni pacienti správně demonstrovali metody a techniky potřebné k prevenci vzniku či rozvoji SDN.

Pečující osoby se v průběhu edukací většinou zdráhaly zapojit do diskuse. Všechny však vyjadřovaly ochotu pomoci nemocným. Na nutnost změnit či upravit svůj dosavadní postoj
k péči většina reagovala vstřícně.

Závěr: Bezprostřední zpětná vazba prokázala, že plán 1. edukačního setkání byl splněn. Fixaci získaných vědomostí prověříme v úvodu setkání příštího. Dle výsledků krátkého testu provedeme případnou reedukaci v problémových otázkách.

EDUKAČNÍ JEDNOTKA č. 2

Téma: Denní kontrola nohou a nehtů diabetiků

Datum, čas a trvání edukační jednotky: 15.12. 2010 ; 14,30 – 15,30h

Místo konání: edukační místnost podiatrického centra

Organizační forma: skupinová

Edukační metody: vysvětlování, využívání příkladů

Pomůcky pro výuku: TV, notebook, DVD, letáky

Cílová skupina: pacienti (případně i rodinní příslušníci) splňující výše uvedená kritéria

Cíl: Pacienti dokáží posoudit stav svých končetin, případná drobná zranění či jiné patologie konzultují s lékařem či podiatrickým specialistou.

Cíl edukátora: podporovat a zdůraznit význam dodržování preventivních opatření, poskytnout informace omožnostech prevence vzniku poškození měkkých tkání DK, zejména v oblasti nohy a prstů; demonstrovat postup každodenní kontroly nohou a obuvi, doporučit vhodné ochranné prostředky a kompenzační pomůcky. Zdůraznit nutnost okamžitého řešení zjištěných byť drobných poranění.

Výsledná kritéria:

Pacienti

 • vysvětlí a zdůvodní potřebu vědomostí a zručností v oblasti selfmonitoringu o dolní končetiny
 • disponují vědomostmi v oblasti posuzování nohou
 • správně demonstrují zásady péče o dolní končetiny
 • vysvětlí význam denní kontroly nohou
 • správně demonstrují postup při selfmonitoringu nohou
 • pracují s edukačním materiálem v průběhu edukačního setkání
 • uvádějí lokality, kterým je nutno věnovat maximální pozornost
 • aktivně se zapojují do diskuse

Pečující osoby

 • vyjadřují snahu starat se o nemocného člena rodiny
 • hodnotí svou účast a pomoc nemocnému členu rodiny
 • popisují zásady a specifika péče o nemocného člena rodiny
 • vyjadřují ochotu podílet se na plnění léčebného plánu

Metodický postup:

V úvodu pacienti podstoupí krátký test k ověření fixace informací, získaných v průběhu
1. edukačního setkání, tedy se zaměřením na oblast syndromu diabetické nohy, jeho léčbu
a prvenci.

V motivační fázi vysvětlíme pojemselfmonitoring a jeho význam. Podpoříme důvěru ve vlastní schopnosti dosáhnout požadovaného cíle.

V expoziční fázi Objasníme možnosti kontroly a její četnost. Pomocí DVD nahrávky demonstrujeme ukázku selfmonitoringu nohou diabetika.

Ve fixační fázi uvedeme případové studie (kazuistiky) náhodně diagnostikovaných poškození nohou. Za aktivní spolupráce s členy (pacienty) skupiny objasníme chyby, kterých se pacienti dopustili a díky kterým došlo k progresi stavu.

V diagnosticko-klasifikační fázi budeme uvádět příklady poškození nohou a zapojovat skupinu do návrhu řešení daných stavů. Touto zpětnou vazbou získáme přehled o tom, zda pacienti našemu výkladu porozuměli a zda dokáží získané informace správně interpretovat
a využít v praxi.

Vyhodnocení druhého edukačního setkání

Afektivní složka: pacienti i rodinní příslušníci projevovali zájem o danou problematiku. Vyjadřovali snahu porozumět poskytovaným informacím. Ve srovnání s prvním setkáním jsou pečující osoby vnímavější.

Kognitivní složka: výsledky testu, zaměřeného na informace, poskytnuté při prvním setkání, prokázaly, že všechny pečující osoby fixovaly informace velmi dobře, zatímco pacienti (zejména vyššího věku) měli s vybavováním informací problém. Tyto niance v odpovědích pacientů byly zaznamenány do edukačních záznamů konkrétních pacientů a dále již budou řešeny individuálně. V závěru druhého edukačního setkání pacienti i pečující osoby disponují vědomostmi v oblasti posuzování nohou. Orientují se v oblastech, které vyžadují maximální pozornost, dokážou volit vhodnou intervenci v případě, že zaznamenají problém.

Behaviorální složka: pacienti se aktivně zapojovali do edukačního procesu, kladli cílené otázky, týkající se tématu. Vyjádřili nespokojenost s přístupem kožních a praktických lékařů. Obávají se ale, že jejich návštěva na chirurgické ambulanci (v případě zjištění problému) bude nežádoucí. Toto téma vyvolalo bouřlivou diskusi mezi samotnými pacienty.

Závěr: Test z oblastiSDN, jeho léčby a prevence (tedy téma 1. eduk. setkání) ukázal, že dlouhodobá fixace informací a znovu vybavení zejména u seniorů je chabé. Bude proto nutno revidovat edukační plán, případně do něj zařadit doplňující a především názorné metody. Bezprostřední zpětná vazba v závěru 2. edukačního setkání byla převážně interaktivní, uspokojivá, čímž můžeme říci, že plán byl splněn. Fixaci získaných vědomostí prověříme v úvodu 3. setkání. Dle výsledků krátkého testu provedeme případnou reedukaci v problémových otázkách.

EDUKAČNÍ JEDNOTKA č. 3

Téma: Hygiena nohou, mediciální pedikúra

Datum, čas a trvání edukační jednotky: 22.12. 2010 ; 14,30 – 15,30h

Místo konání: edukační místnost podiatrického centra

Organizační forma: skupinová

Edukační metody: objasňování, demonstrace,

Pomůcky pro výuku: TV, notebook, DVD, přístroj pro mediciální pedikúru PODOLOG NOVA, letáky

Cílová skupina: pacienti (případně i rodinní příslušníci) splňující výše uvedená kritéria

Cíl: Pacienti volí vhodné způsoby hygienické péče. Péči o své nehty řeší formou mediciální pedikúry.

Cíl edukátora: zdůraznit význam dodržování správných hygienických návyků v rámci preventivních opatření, demonstrovat správnou techniku péče o končetiny zejména v oblasti nohy a prstů; doporučit vhodné prostředky pro péči o nohy (krémy, pěny, antimykotické, či antiseptické přípravky, apod) Poskytnout informace o možnostech ošetřování nehtů pomocí přístrojové tzv. mediciální pedikúry.

Výsledná kritéria:

Pacienti

 • projevují zájem o získání nových zručností a informací, týkajících se hygienického režimu u SDN.
 • verbalizují význam správné hygienické péče o nohy
 • prokáží pozitivní změny v postojích, názorech a návycích do 3. edukačního setkání.
 • hodnotí své dosavadní zvyklosti a návyky
 • dokáží vyjmenovat zásady a specifika hygienické péče nohou diabetika
 • vyjmenují nevhodné techniky hygienické péče o nohy a nehty diabetika
 • z poskytnutého materiálu správně vybírají vhodné a nevhodné pomůcky pro hygienickou péči u diabetika
 • správně demonstrují postup mytí nohou a péče o nehty diabetika
 • prokazují požadované vědomosti a zručnosti na počátku 4. edukačního setkání

Pečující osoby

 • vyjadřují snahu starat se o nemocného člena rodiny
 • hodnotí svou účast a pomoc nemocnému členu rodiny
 • popisují zásady a specifika péče o nemocného člena rodiny
 • vyjadřují ochotu podílet se na plnění léčebného plánu

Metodický postup:

V úvodu pacienti podstoupí krátký test k ověření fixace informací, získaných v průběhu
2. edukačního setkání, tedy se zaměřením na oblast denní kontroly nohou a nehtů diabetiků.

V motivační fázi demonstrujeme nejčastější chyby při mytí nohou diabetiků a výhody správně zvoleného postupu. Výklad doplníme obrázkovou dokumentací.

V expoziční fázi Objasníme možnosti a způsoby hygienické péče a uvedeme příklady vhodných pomůcek a prostředků. Pomocí DVD nahrávky demonstrujeme ukázku mediciální pedikúry, prováděné na nohou diabetika.

Ve fixační fázi uvedeme případové studie (kazuistiky) poškozených nohou diabetiků, způsobené právě nevhodnou či nedokonalou hygienickou péčí, včetně poškození způsobené nešetrným a nevhodným ošetřením nehtů. Za aktivní spolupráce s členy (pacienty) skupiny objasníme chyby, kterých se pacienti dopustili a díky kterým došlo k poškození tkání.
V závěru fixační fáze na jednou z pacientů demonstrujeme ukázku mediciální pedikúry, prováděné přístrojem Podolog NOVA.

V diagnosticko-klasifikační fázi budeme uvádět příklady poškození nohou a zapojovat skupinu do návrhu řešení daných stavů. Touto zpětnou vazbou získáme přehled o tom, zda pacienti našemu výkladu porozuměli a zda dokáží získané informace správně interpretovat
a využít v praxi.

EDUKAČNÍ JEDNOTKA č. 4

Téma: Diabetická obuv a její kategorizace

Datum, čas a trvání edukační jednotky: 5.1. 2011 ; 14,30 – 15,30h

Místo konání: 14,30 – 15,00 edukační místnost podiatrického centra

15,00 – 15,30 ortopedicko-protetická poradna

Organizační forma: skupinová

Edukační metody: objasňování, využívání příkladů, praktická ukázka

Pomůcky pro výuku: TV,notebooke, DVD,letáky, vzorky jednotlivých typů obuvi, přístrojové vybavení ortopedicko-protetické ambulance

Cílová skupina: pacienti (případně i rodinní příslušníci) splňující výše uvedená kritéria

Cíl: Pacienti dokáží posoudit kvalitu obuvi, určí parametry, které musí splňovat správná diabetická bota

Cíl edukátora: zdůraznit nutnost používání adekvátní obuvi diabetikem, případně individuálně vyrobených kompenzačních pomůcek, demonstrovat jednotlivé typy obuvi ve spojitosti se stupněm a lokalitou poškození, poskytnout informaceo nárocích diabetiků
v rámci úhrady pojišťoven,

stávajícíchlegislativních normách a s nimi spojených úskalích.

Výsledná kritéria:

Pacienti

 • verbalizují význam kvalitní diabetické obuvi
 • projevují znalosti o kritériích, které má správná diabetické obuv splňovat
 • uvádí zdroje informací, týkající se podílu pojišťoven a četnosti výdeje jednotlivých typů obuvi pro diabetiky
 • pracují s edukačními letáky
 • z předložených typů obuvi dokáží posoudit vhodnost či nevhodnost pro diabetika.

Pečující osoby

 • vyjadřují snahu starat se o nemocného člena rodiny
 • hodnotí svou účast a pomoc nemocnému členu rodiny
 • popisují zásady a specifika péče o nemocného člena rodiny
 • vyjadřují ochotu podílet se na plnění léčebného plánu

Metodický postup:

V úvodu pacienti podstoupí krátký test k ověření fixace informací, získaných v průběhu
3. edukačního setkání, tedy se zaměřením na oblast hygienické péče o nohy a nehty diabetiků.

V motivační fázi demonstrujeme příklady nejčastějších poškození nohou, vzniklých nošením nevhodné obuvi. Poté pacienty seznámíme s možností účastí pojišťoven na zhotovení individuální diabetické obuvi, vyrobené na základě výpočtů a měření zatížení nohou každého jedince. Zdůrazníme nutnost aktivní spolupráce pacienta a lékaře.

V expoziční fázi pomocí DVD nahrávky demonstrujeme ukázku měření, výroby a expedice individuální obuvi a kompenzačních pomůcek.

Ve fixační fázi provedeme krátkou exkurzi do ortopedicko-protetické ambulance, kde bude pacientům názorně předvedena diagnostika pomocí podobarografu, podometru, plantogramu, měření na dvou vahách, apod. Zde budou mít pacienti možnost aktivně se zapojit a klást dotazy technickému protetikovi.

V diagnosticko-klasifikační fázi budou pacienti vybírat s množství nejrůznější obuvi tu, která splňuje parametry diabetické obuvi. Touto zpětnou vazbou získáme přehled o tom, zda pacienti našemu výkladu porozuměli a zda dokáží získané informace správně interpretovat
a využít v praxi.

EDUKAČNÍ JEDNOTKA č. 5

Téma: Pohybová aktivita diabetika

Datum, čas a trvání edukační jednotky: 12.1. 2011 ; 14,30 – 15,30h

Místo konání: 14,30 – 15,00 edukační místnost podiatrického centra

15,00 – 15,30 oddělení rehabilitace

Organizační forma: skupinová

Edukační metody: vysvětlování, objasňování,praktická ukázka

Pomůcky pro výuku: TV, notebook,DVD, letáky, pomůcky k RHB

Cílová skupina: pacienti (případně i rodinní příslušníci) splňující výše uvedená kritéria

Cíl: Pacienti používají vhodný způsob pohybové aktivity a správně plánují a organizují jejich celodenní rozvrh. Dokáží svými slovy objasnit souvislost mezi hodnotou glykémie, potřebou Inzulínu a pohybovou aktivitou.

Cíl edukátora: motivovatpacienty k zařazení vhodných každodenních pohybových aktivit do svého života, objasnit význam pohybové aktivity a její vliv na organismus, zejména v oblasti metabolismu glukózy a potřebou inzulínu, poskytnout informace o technice a podstatě doporučovaných cvičebních úkonů, navrhnout vhodné pomůcky ke cvičení, jejich použití prakticky demonstrovat

Výsledná kritéria:

Pacienti

 • verbalizují přesvědčení o potřebě získat informace o možnostech a rozsahu pohybové aktivity u pacientů se SDN.
 • souhlasí s účastí na skupinovém cvičení
 • vyjadřují snahu získat zručnost při provádění doporučovaných pohybových aktivit
 • hodnotí svou dosavadní pohybovou aktivitu a projevují zájem o její rozvoj
 • popisují vnitřní motivaci a potřebu změny
 • vyjmenují zásady, týkající se zvýšené pohybové aktivity diabetika
 • správně vysvětlují a zdůvodní vztah mezi pohybem, hladinou glykémie v krvi
  a sekreci (aplikaci) inzulínu
 • vyjmenují rizikové faktory působící při nedostatku, či krátkodobě neúměrně vysoké pohybové aktivitě.
 • má vědomosti o řešení výše uvedených situací a správně určí intervence, kterými lze tyto stavy kompenzovat.
 • správně plánují denní pohybový režim
 • aktivně se zapojuje do diskuse

Pečující osoby

 • vyjadřují snahu starat se o nemocného člena rodiny
 • hodnotí svou účast a pomoc nemocnému členu rodiny
 • popisují zásady a specifika péče o nemocného člena rodiny
 • vyjadřují ochotu podílet se na plnění léčebného plánu

Metodický postup:

V úvodu pacienti podstoupí krátký test k ověření fixace informací, získaných v průběhu 4. edukačního setkání, tedy se zaměřením na oblast diabetické obuvi a její kategorizace.

V motivační fázi pomocí obrázkové dokumentace demonstrujeme význam pravidelné pohybové aktivity diabetiků. Porovnáme vzorové případové studie pacienta pohybově aktivního, metabolicky kompenzovaného, s lehkým stupněm neuropatie a angiopatie
a pacienta pohybově pasivního s významnou metabolickou dekompenzací a se SDN 3, st. podle Wagnera. Pacienty aktivně zapojíme do diskuse k oběma případům.

V expoziční fázi pomocí DVD nahrávky demonstrujeme příklad denního cvičení nohou, které významně eliminuje vznik a vývoj SDN.

Ve fixační fázi budou mít pacienti možnost se aktivně zapojit do samotného cvičení pod vedením fyzioterapeuta na oddělení rehabilitace.

V diagnosticko-klasifikační fázi provedeme rekapitulaci poskytnutých informací formou dotazování pacientů.Touto zpětnou vazbou získáme přehled o tom, zda pacienti našemu výkladu porozuměli a zda dokáží získané informace správně interpretovat a využít v praxi.

Úroveň fixace vědomostí, získaných v průběhu všech pěti edukačních setkání prověříme formou dotazníku, který bude pacientům rozdán v závěru pátého setkání. Pacienti mají volbu buď vyplnění a odevzdání na místě, či doručení poštou.

POUŽITÁ LITERATURA

BAŠKOVÁ,M. et al. 2009. Výchova k zdraviu. 1. vyd., Martin: Osveta, 2009, 226 s. ISBN 978-80-8063-320-2.

JIRKOVSKÁ, A. et al, Syndrom diabetické nohy, Maxdorf, Praha, 2006, s. 397, ISBN 80-7345-095-X.

MAGUROVÁ, D., MAJERNÍKOVÁ‚ Ľ., 2009. Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve, Osveta, Martin, 2009, s. 155, ISBN 978-80-8063-326-4.

NANDA International, 2010. Ošetřovatelské diagnózy Definice a klasifikace 2009 – 2011. 1.vyd. Praha: 2010, 480 s. ISBN 978-80-247-3423-1.

NEMCOVÁ,J., HLINKOVÁ, E. et al, 2010, Moderníá edukácia v ošetrovateĺstve. Martin: Osveta, 2010, 258 s. ISSBN 978-80-8063-321-9.

Chceme pomáhat diabetikům

Dostáváte se na stránky, které jsou určeny všem, kteří mají potíže s dlouhodobě nehojícími se ranami a otoky, dále diabetikům, lidem s cévním onemocněním končetin a také všem, kteří mají takto postižené osoby ve svém okolí a chtějí jim pomoci.