O nás

Dostáváte se na stránky, které jsou určeny všem, kteří mají potíže s dlouhodobě nehojícími se ranami a otoky, dále diabetikům, lidem s cévním onemocněním končetin a také všem, kteří mají takto postižené osoby ve svém okolí a chtějí jim pomoci. Naší prioritou je vzdělávání lidí, především diabetiků, kteří by se o sebe starali, kdyby chtěli, mohli a uměli. K tomu aby chtěli, pomůžeme najít motivaci, aby mohli, pomůžeme zajistit podmínky a aby uměli, poskytneme potřebné informace a rady. Naše pomoc je určena také těm, u kterých se již projevil tzv. syndrom diabetické nohy (dále jen SDN). Jde o postižení nohou od kotníku dolů, které se projevuje nejrůznějšími prasklinami, defekty, vředy, poruchou kostních struktur, apod.

Dlouholetá praxe ukazuje, že většina pacientů má jeden společný, velmi podstatný problém. Vůbec nezná podstatu své nemoci a nechápe souvislosti, které její stav dále zhoršují. Toto je jeden z přežitků minulých let, kdy na jedné straně stál lékař, co by dominanta, na straně druhé byli pacienti přesvědčeni o tom, že jejich lékař či zdravotní zařízení (potažmo celý zdravotní systém) má prostředky (pilulky) kterými jejich problém vyřeší, aniž by pacient musel sám ve svém přístupu něco změnit. Tento názor je ovšem velmi častý a velmi mylný, bohužel u mnohých stále přetrvává.

Naše organizace si vzala za cíl pomoci diabetikům tam, kde končí možnosti zdravotnického zařízení, respektive, kde končí platby pojišťoven a měla by následovat tzv. sebepéče. Existuje totiž řada intervencí a výkonů, nezbytných pro dodržování léčebného režimu pacienta, které však nejsou ze zdravotního systému hrazeny a tudíž ve většině zdravotnických zařízení nejsou a pro časovou náročnost ani nemohou být prováděny.

Pomoc, kterou nabízíme, má za cíl zefektivnit péči diabetiků v oblasti sekundární a terciální prevence. V plánu je poskytovat co nejvíce informací a odborných rad diabetikům a jejich rodinným příslušníkům či jiným pečujícím osobám na celém území ČR. Nutno však dodat, že tato internetová poradna v žádném případě nenahrazuje péči lékaře. Chceme však lidem s diabetem nabídnout možnost aktivně se účastnit na procesu léčby. Cílem našich konzultací je umožnit jedinci orientaci a zvládání úkolů v každodenním životě a tím posílit jejich kvalitu života a samostatnost.


Mgr. Hana Vlhová

Mgr. Hana Vlhová

Zdravotní sestra

Dosavadní praxe: Ústav sociálních služeb Ostrava, FNsP-kardiochirurgická JIP, od r. 2001 vrchní sestra chirurgického oddělení Nemocnice v Bílovci, v r. 2008 náměstek ošetřovatelské péče Bílovecké nemocnice,a.s.,2000-2012 vedoucí sestra Centra léčby ran a podiatrické péče Bílovecké nemocnice, a.s., od října 2013 vrchní sestra Farní charity Praha 4 – Chodov.

Vzdělávání:

1982 – 1986
Střední zdravotnická škola vOstravě – Vítkovicích
obor všeobecná zdravotní sestra

2003 – 2004
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
v Brně, certifikovaný kurz „Management a řízení"

2004 - 2006
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
v Brně, specializační vzdělávání „Ošetřovatelství v chirurgických oborech"

2006
Institut klinické experimentální medicíny Praha
Certifikovaný kurz „pro sestry v podiatrii"

2007 – 2010
Jesseniova lékařská fakulta, katedra ošetřovatelství v Martine, SR, bakalářské studium, obor „ paliativní péče "
Téma bakalářské práce: Podiatrické péče u chronicky nemocných

2009 – 2010
Masarykova Univerzita Lékařská fakulta, katedra ošetřovatelství v Brně
Certifikovaný kurz „ Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty"

2010 - 2012
Jesseniova lékařská fakulta, katedra ošetřovatelství v Martine, SR, magisterské studium, obor „ geriatrie, péče o chronické rány"
Téma diplomové práce: Determinanty edukace diabetika se SDN

Chceme pomáhat diabetikům

Dostáváte se na stránky, které jsou určeny všem, kteří mají potíže s dlouhodobě nehojícími se ranami a otoky, dále diabetikům, lidem s cévním onemocněním končetin a také všem, kteří mají takto postižené osoby ve svém okolí a chtějí jim pomoci.